Kashmir Pahalgam

8Days - 7Nights
 • Day 1: Srinagar
 • Day 2: Srinagar - Local sightseeing 50 Kms
 • Day 3: Srinagar - Pahalgam (93 Kms drive)
 • Day 4: Pahalgam - Chandanwari (2895 M) 16 Kms drive - Sheshnagh 12 Kms trek
 • Day 5: Sheshnagh (3377 M) - Panchtarni 14 Kms trek
 • Day 6: Panchtarni (3657 M) - Amarnath (3953 M) 6 Kms trek - Baltal 4 Hrs Trek
 • Day 7: Baltal - Sonamrg - Srinagar (113 Kms drive )
 • Day 8: Srinagar
Enquire Now

Kashmir Manali

4Days - 3Nights
 • Day 1: Manali
 • Day 2: Manali
 • Day 3: Manali
 • Day 4: Manali departure
Enquire Now

Kashmir Himachal

8Days - 7Nights
 • Day 1: Leh
 • Day 2: Leh
 • Day 3: Leh - Khardongla Pass - Leh 85 Kms
 • Day 4: Leh - Pangong Lake - Leh (290 Kms)
 • Day 5: Leh - Sarchu (250 Kms)
 • Day 6: Sarchu - Jispa - Manali (256 Kms)
 • Day 7: Manali
 • Day 8: Manali - Buntar Airport/Bus Stand
Enquire Now

Kashmir Ladakh Package

8Days - 7Nights
 • Day 1: Srinagar
 • Day 2: Srinagar - Local sightseeing 50 Kms
 • Day 3: Srinagar - Gulmarg - Srinagar 112 Kms.
 • Day 4: Srinagar - Sonmarg - Kargil 205 Kms
 • Day 5: Kargil - Leh 235 Kms
 • Day 6: Leh
 • Day 7: Leh-Khardongla pass-Leh 85Kms
 • Day 8: Leh - Delhi
Enquire Now

Kashmir Tsomoriri lake

8Days - 7Nights
 • Day 1: Leh
 • Day 2: Leh - Monasteries
 • Day 3: Leh - Chumathang - Tsomoriri (240 Kms)
 • Day 4: Tsomoriri
 • Day 5: Tsomoriri -Korzok - Puga - Tsokar - Tanglangla - Leh
 • Day 6: Leh
 • Day 7: Leh-Khardongla pass-Leh 85Kms
 • Day 8: Leh - Delhi
Enquire Now

Kashmir Pangong Lake

7Days - 6Nights
 • Day 1: Leh
 • Day 2: Leh - Monasteries
 • Day 3: Leh- Alchi - Uletokpo 75 Kms
 • Day 4: Uletokpo - Lamayuru - Leh 180 Kms
 • Day 5: Leh - Khardongla Pass - Leh 85 Kms
 • Day 6: Leh - Pangong Lake - Leh (290 Kms)
 • Day 7: Leh - Delhi
Enquire Now

Kashmir Ladakh

4Days - 3Nights
 • Day 1: Leh
 • Day 2: Leh
 • Day 3: Leh - Khardongla Pass - Leh 85 Kms
 • Day 4: Leh - Delhi
Enquire Now

Kashmir Katra

8Days - 7Nights
 • Day 1: Jammu
 • Day 2: Jammu - Srinagar
 • Day 3: Srinagar - Local sightseeing 50 Kms.
 • Day 4: Srinagar - Gulmarg - Srinagar 112 Kms.
 • Day 5: Srinagar - Sonmarg - Srinagar 196 Kms.
 • Day 6: Srinagar - Pahalgam - Srinagar 186 Kms.
 • Day 7: Srinagr - Katra 268 Kms
 • Day 8: Katra - Jammu 50 Kms
Enquire Now

Kashmir

8Days - 7Nights
 • Day 1: Srinagar
 • Day 2: Srinagar - Local sightseeing 50 Kms.
 • Day 3: Srinagar - Gulmarg 56 Kms.
 • Day 4: Gulmarg - Pahalgam 149 Kms
 • Day 5: Pahalgam
 • Day 6: Pahalgam - Srinagar 93 Kms
 • Day 7: Srinagar - Sonmarg - Srinagar 196 Kms.
 • Day 8: Srinagar
Enquire Now

Kashmir Amaranth

7Days - 6Nights
 • Day 1: Srinagar
 • Day 2: Srinagar - Local sightseeing 50 Kms.
 • Day 3: Srinagar - Sonmarg - Baltal 113 Kms.
 • Day 4: Baltal - Amarnath - Baltal 32 Kms return
 • Day 5: Baltal - Sonamrg - Srinagar (113 Kms drive )
 • Day 6: Srinagar - Gulmarg - Srinagar 112 Kms.
 • Day 7: Srinagar
Enquire Now

Vale of Kashmir

7Days - 6Nights
 • Day 1: Srinagar
 • Day 2: Srinagar - Local sightseeing 50 Kms
 • Day 3: Srinagar - Gulmarg - Srinagar 112 Kms.
 • Day 4: Srinagar - Sonmarg - Srinagar 168 Kms.
 • Srinagar - Pahalgam - Srinagar 186 Kms.
 • Srinagar
 • Srinagar
Enquire Now

Kashmir Srinagar

4Days - 3Nights
 • Day 1: Srinagar
 • Day 2: Srinagar - Local sightseeing 50 Kms
 • Day 3: Srinagar - Gulmarg - Srinagar 112 Kms.
 • Day 4: Srinagar
Enquire Now